Overslaan naar inhoud
Omegle » Richtlijnen voor Omegle-community

Richtlijnen voor Omegle-community

Omegle is opgericht om een platform te bieden waar mensen in contact kunnen komen met mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. De Communityrichtlijnen van Omegle zijn bedoeld om dat doel te bereiken door algemene richtlijnen te geven en uit te leggen wat wel en niet is toegestaan op Omegle. Ze zijn niet bedoeld om elk type ongepast of onwettig gedrag of inhoud te identificeren. Gebruikers moeten zich laten leiden door gezond verstand en de verwachting dat ze hun medegebruikers met respect behandelen.

Deze Communityrichtlijnen zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Omegle-website en alle diensten die worden aangeboden door Omegle (gezamenlijk de "Diensten"). Omegle behoudt zich het recht voor deze Communityrichtlijnen te allen tijde en om welke reden dan ook te herzien en updates zullen op de Services worden geplaatst. Deze Communityrichtlijnen vormen een aanvulling op de Omegle Servicevoorwaardendie ook van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Services.

Omegle behoudt zich het recht voor om gebruikers die zich schuldig maken aan gedrag dat Omegle naar eigen goeddunken ongepast of schadelijk acht, te bannen (tijdelijk of permanent) of andere passende maatregelen te nemen met of zonder kennisgeving, ongeacht of dergelijk gedrag hieronder wordt geïdentificeerd.

Als u gedrag of inhoud op de Services tegenkomt waarvan u denkt dat deze in strijd is met een van de onderstaande richtlijnen of als u andere zorgen hebt over de veiligheid van de Services, neem dan contact op met Omegle via [email protected] en vermeld 'Omegle-veiligheid' in de onderwerpregel. Hoewel Omegle niet verantwoordelijk is jegens u als gebruiker voor de handhaving van deze Communityrichtlijnen, zijn meldingen van schendingen nuttig voor Omegle.

Beveiligingen tegen ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterservices) zijn ook in de handel verkrijgbaar en kunnen u helpen de toegang van minderjarigen te beperken tot materiaal dat schadelijk of ongeschikt kan zijn voor minderjarigen. Er zijn een aantal websites die informatie verschaffen over dergelijke beveiligingen voor ouderlijk toezicht, waaronder maar niet beperkt tot https://www.connectsafely.org/controls/.

 • Overtredingen van de wet. Je moet alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten naleven tijdens het gebruik van de Services. Alle inhoud, activiteiten of gedragingen die illegale activiteiten of inhoud bevatten, aanmoedigen, aanbieden of hierom verzoeken, zijn verboden. Omegle behoudt zich het recht voor om dergelijke overtredingen te melden bij de wetshandhaving.
 • Ontwijking verbieden. Elke poging om een tijdelijk of permanent verbod te omzeilen, is verboden.
 • Geweld en bedreigingen. Bedreigingen met geweld of bedreigingen om anderen schade te berokkenen zijn ten strengste verboden. Dit omvat bedreigingen om anderen fysiek letsel toe te brengen, pogingen om anderen te intimideren, terroristische bedreigingen, bedreigingen om persoonlijke informatie of privé-inhoud van anderen te verkrijgen of openbaar te maken of bedreigingen die bedoeld zijn om een andere gebruiker te dwingen tot ongewenst of ongepast gedrag.
 • Haatdragend gedrag en intimidatie. Gedrag en inhoud waarbij anderen worden aangevallen of vernederd op basis van kenmerken zoals ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, immigratiestatus, handicap of nationale afkomst is verboden. Intimidatie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongewenste seksuele avances en verzoeken, het kwaadwillig valselijk rapporteren van andere gebruikers en persoonlijke aanvallen, is verboden.
 • Naaktheid, pornografie en seksueel expliciet gedrag en inhoud. Naaktheid, pornografie en seksueel expliciet gedrag en inhoud zijn verboden in de gemodereerde delen van de Services. Inhoud of gedrag waarmee seksueel geweld of seksuele uitbuiting wordt bedreigd of gepromoot, zijn ten strengste verboden op alle delen van de Services en kunnen worden gemeld aan de wetshandhaving.
 • Gedrag of inhoud waarbij minderjarigen betrokken zijn. Alle gedrag of inhoud die minderjarigen uitbuit, seksualiseert of op enigerlei wijze de veiligheid van minderjarigen in gevaar brengt, is ten strengste verboden in de Services. We melden dergelijke inhoud en dergelijk gedrag aan het National Center for Missing and Exploited Children en/of de bevoegde wetshandhavingsinstantie(s).
 • Ongeoorloofd delen van privégegevens. Respecteer de privacy van anderen. Probeer geen inhoud te verkrijgen of te delen die persoonlijke privé-informatie over personen kan onthullen zonder hun toestemming.
 • Imitatie. Je voordoen als iemand anders of proberen andere gebruikers te misleiden over wie je bent (inclusief het verstrekken van valse informatie) is verboden.
 • Zelfbeschadiging. Gedrag of inhoud dat zelfbeschadiging verheerlijkt, aanmoedigt of promoot is verboden.
 • Dierenmishandeling. Gedrag of inhoud dat schade aan of wreedheid tegen dieren inhoudt of promoot, is verboden.
 • Marketing en reclame. De Diensten mogen niet worden gebruikt om goederen of diensten te marketen, te adverteren of te promoten.
 • Bots. Het gebruik van bots van welke aard dan ook voor toegang tot of gebruik van de Services is verboden.

Welkom bij Omegle. Je kunt de Omegle-app hier installeren:

Installeer
×