Overslaan naar inhoud
Omegle Ā» Omegle Servicevoorwaardenovereenkomst

Omegle Servicevoorwaardenovereenkomst

BELANGRIJK: LEES DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN IN SECTIE 9 HIERONDER ZORGVULDIG DOOR, OMDAT U HIERDOOR VERPLICHT BENT GESCHILLEN MET OMEGLE OP INDIVIDUELE BASIS OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U DE TIJD HEBT GENOMEN OM DE GEVOLGEN VAN DEZE BELANGRIJKE BESLISSING TE OVERWEGEN.

1. TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaardenovereenkomst ("Overeenkomst" of "Voorwaarden") is een wettelijke overeenkomst tussen u en Omegle.com, LLC ("Omegle", "wij", of "us"). Door de Omegle-website, momenteel gevestigd op omegle.com (de "Site"), of apps of andere diensten die worden aangeboden of beheerd door Omegle (gezamenlijk de "Diensten"), of door een vakje aan te vinken of op een knop te klikken waarmee u deze Voorwaarden aanvaardt, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, bezoek of gebruik de Services dan niet.

Wanneer u de Services gebruikt, bent u onderworpen aan de Community Guidelines van Omegle ("").Richtlijnen voor de gemeenschap") gevondenĀ hieren eventuele aanvullende richtlijnen, beleidsregels of regels die op de Services zijn geplaatst of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld of bekendgemaakt (gezamenlijk de "Regels"). Al deze richtlijnen, beleidsregels en regels zijn door deze verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

2. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DOOR MINDERJARIGEN EN VERBODEN PERSONEN

De Services zijn niet beschikbaar voor en mogen niet worden geopend of gebruikt door personen jonger dan 18 jaar. DOOR DE DIENSTEN TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT.

De Services zijn ook niet beschikbaar voor, en zullen niet worden geopend of gebruikt door, gebruikers die eerder zijn geblokkeerd of anderszins zijn uitgesloten van toegang tot of gebruik van de Services.

3. BEPERKTE LICENTIE OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden en alle andere toepasselijke regels, inclusief maar niet beperkt tot de Communityrichtlijnen, wordt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Services, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Er worden u impliciet of anderszins geen licenties of rechten verleend op grond van intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door Omegle of haar licentiegevers, met uitzondering van licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend. Omegle kan deze licentie beƫindigen zoals bepaald in Paragraaf 10 hieronder.

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Services. U stemt ermee in dat u deze Voorwaarden en de Communityrichtlijnen zult naleven en dat u anderen niet zult helpen of in staat zult stellen om:

  • de toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden of onze Voorwaarden of Regels schenden of omzeilen;
  • de Services gebruiken voor commerciĆ«le of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan onder deze voorwaarden of op een manier die ten onrechte de goedkeuring of het partnerschap van Omegle impliceert of anderen anderszins misleidt met betrekking tot uw affiliatie met Omegle;
  • de Services in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren, te hosten of anderszins commercieel te exploiteren;
  • behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, de Services niet kopiĆ«ren, reproduceren, distribueren, herpubliceren, downloaden, weergeven, posten of verzenden, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook;
  • het gebruiken, weergeven, spiegelen of framen van de Services of enig individueel element binnen de Services, de naam Omegle, enig Omegle-handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina in de Services, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Omegle;
  • robots, spiders, crawlers, scrapers of andere geautomatiseerde middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, gegevens of andere inhoud ervan te verzamelen of anderszins met de Services te communiceren voor welk doel dan ook;
  • omzeilen, omzeilen, verwijderen, deactiveren, verzwakken, decoderen of anderszins proberen een technologische maatregel te omzeilen die door Omegle of een van Omegle's leveranciers is geĆÆmplementeerd om de Services te beschermen;
  • de software die wordt gebruikt om de Services te leveren niet wijzigen, daarvan afgeleide werken maken, proberen te ontcijferen, decompileren, demonteren of onderwerpen aan reverse engineering;
  • enige actie ondernemen die de werking of het goed functioneren van de Services schaadt of nadelig beĆÆnvloedt of zou kunnen beĆÆnvloeden; of
  • de rechten van anderen schenden of er inbreuk op maken of op een andere manier iemand schade berokkenen of ermee dreigen.

Noch de bovenstaande beperkingen, noch de Communityrichtlijnen, de Regels, of iets anders in de Voorwaarden, zullen worden opgevat als rechten die door gebruikers kunnen worden afgedwongen, hetzij als derde-begunstigden of anderszins. Omegle heeft het recht, maar niet de plicht, om het voorgaande af te dwingen.

4. GEBRUIKERSINHOUD EN -GEDRAG; GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS

De Services bieden communicatiekanalen die zijn ontworpen om gebruikers in staat te stellen met andere gebruikers te communiceren. Omegle oefent geen controle uit over de personen met wie u communiceert, zelfs niet als u de chatoptie 'interesse bij elkaar passen' of de chatoptie voor studenten selecteert, die Omegle kan aanbieden. Omegle is niet verplicht deze communicatiekanalen te controleren, maar kan dit naar eigen goeddunken doen in verband met het leveren van de Diensten. Omegle kan ook uw toegang tot en gebruik van de Services op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook naar eigen goeddunken beƫindigen, opschorten of verbieden. U erkent en stemt ermee in dat gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot tekstchats en videochats, niet is gemaakt, onderschreven of gecontroleerd door Omegle. Omegle is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige gebruikersinhoud of activiteit binnen de Services. Omegle is niet verantwoordelijk voor informatie of inhoud die u kiest te delen binnen of via de Services, noch is Omegle verantwoordelijk voor de inhoud of acties van andere gebruikers van de Services. Omegle is niet verantwoordelijk voor het bewaren van kopieƫn van enige informatie of communicatie die u kiest in te dienen bij of via de Services.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers van de Services en andere partijen waarmee u via de Services in contact komt. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Omegle hierbij alle aansprakelijkheid jegens u of enige derde partij met betrekking tot uw gebruik van de Services van de hand. U erkent en stemt ermee in dat Omegle geen speciale relatie met u als eindgebruiker heeft, en als zodanig is Omegle u geen enkele verplichting verschuldigd om u te beschermen tegen de handelingen van andere gebruikers of andere derden.

Beveiligingen tegen ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterservices) zijn in de handel verkrijgbaar en kunnen u helpen de toegang van minderjarigen te beperken tot materiaal dat schadelijk of ongeschikt kan zijn voor minderjarigen. Er zijn een aantal websites die informatie verschaffen over dergelijke beveiligingen voor ouderlijk toezicht, waaronder maar niet beperkt tot https://www.connectsafely.org/controls/.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Diensten kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. U erkent en stemt ermee in dat de Diensten, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van Omegle en/of haar licentiegevers of machtigende derden. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Services, verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen, trade dress en alle andere bronaanduidingen van Omegle die worden gebruikt op of in verband met de Diensten (gezamenlijk de "Marks") zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Omegle in de Verenigde Staten en daarbuiten. Handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van derden die worden gebruikt op of in verband met de Services worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen eigendom zijn van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van handelsmerken van derden is uitsluitend bedoeld om de eigenaar van het handelsmerk en zijn goederen en diensten te identificeren en is niet bedoeld om een associatie tussen de eigenaar van het handelsmerk en Omegle te impliceren.

6. RISICOAANVAARDING EN AFWIJZING VAN GARANTIES

Risicoaanvaarding. U erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Services, met inbegrip van uw interacties met andere gebruikers, inherente risico's met zich mee kan brengen en door de Services te openen en te gebruiken, kiest u ervoor deze risico's vrijwillig op u te nemen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op u voor uw gebruik van de Services, inclusief uw interacties met andere gebruikers.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, AANVAARDT U BEWUST, VRIJWILLIG EN UIT VRIJE WIL ALLE RISICO'S, ZOWEL BEKENDE ALS ONBEKENDE, VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES, ZELFS ALS DEZE RISICO'S VOORTVLOEIEN UIT NALATIGHEID OF ONVOORZICHTIGHEID VAN OMEGLE, DERDEN, INCLUSIEF ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES, OF DEFECTEN IN DE SERVICES.

Geen garanties. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIEDT OMEGLE DE SERVICES AAN OP EEN 'AS IS'-BASIS, 'AS AVAILABLE'-BASIS EN 'WITH ALL FAULTS'-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN OMEGLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSGARANTIES, IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (ZELFS ALS OMEGLE VAN EEN DERGELIJK DOEL OP DE HOOGTE IS GESTELD) EN IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN BEPAALDE HANDELSWIJZE OF HANDELSGEBRUIK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NOCH OMEGLE, NOCH ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE VAN HAAR OF HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, LICENTIEGEVERS, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS (I) DAT DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF NAUWKEURIG, WAARHEIDSGETROUW, VOLLEDIG, BETROUWBAAR OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, (II) DAT DE SERVICES ALTIJD BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF ONONDERBROKEN, TOEGANKELIJK, TIJDIG, RESPONSIEF OF VEILIG ZIJN, (III) DAT EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SERVICES VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE EIGENSCHAPPEN, (IV) DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE SERVICES, (V) ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE GANG VAN ZAKEN OF HANDELSGEBRUIK, OF (VI) DAT ENIGE INHOUD DIE VIA DE SERVICES WORDT GELEVERD GEEN INBREUK MAAKT. GEEN ENKELE INFORMATIE OF ADVIES DIE VIA DE SERVICES DOOR OMEGLE OF DOOR WERKNEMERS OF AGENTEN VAN OMEGLE WORDT VERSTREKT, CREƋERT ENIGE GARANTIE. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Andere gebruikers van de diensten. OMEGLE HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN DOET GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN MET BETREKKING TOT HET GEDRAG, DE HANDELINGEN OF HET NALATEN VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES EN WIJST DEZE HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U ZICH UITSLUITEND TOT DE ANDERE GEBRUIKERS ZULT WENDEN, EN NIET TOT OMEGLE, MET BETREKKING TOT EVENTUELE CLAIMS OF RECHTSZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE HANDELINGEN OF HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS OMEGLE ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN EEN HANDELING, GEDRAG OF NALATIGHEID VAN EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE SERVICES.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Beperkingen op Omegle's aansprakelijkheid. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICES BIJ U BLIJFT. NOCH OMEGLE NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SERVICES ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORINGEN OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF SERVICES, OF VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF EMOTIONEEL LEED VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET (I) DEZE VOORWAARDEN, (II) HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR ENIG VERTROUWEN OP, OF VERTRAGINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE WORDEN GELEVERD DOOR OMEGLE OF DOOR DERDEN, (III) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICES OM WELKE REDEN DAN OOK, OF (IV) UW COMMUNICATIE, INTERACTIES OF OMGANG MET, OF HET GEDRAG VAN, ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF OMEGLE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS WORDT VASTGESTELD DAT EEN HIERIN UITEENGEZETTE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTIƋLE DOEL HEEFT GEMIST.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN OMEGLE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICES (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES) MEER BEDRAGEN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (U.S. $100,00).

De hierboven uiteengezette beperkingen van schade zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Omegle en u. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Geen aansprakelijkheid voor niet-Omegle acties. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS OMEGLE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, DIRECT, INDIRECT, ALGEMEEN, SPECIAAL, COMPENSEREND, GEVOLGSCHADE EN/OF INCIDENTELE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEDRAG, HANDELEN OF NALATEN VAN U OF EEN ANDERE DERDE, INCLUSIEF ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES, IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LICHAMELIJK LETSEL, EMOTIONELE NOOD EN/OF ENIGE ANDERE SCHADE. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

8. VRIJWARING

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Omegle en haar dochterondernemingen en filialen en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen (naar keuze van Omegle), schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en administratiekosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze Voorwaarden of enig ander toepasselijk beleid van Omegle (met inbegrip van maar niet beperkt tot de richtlijnen of regels), (ii) uw gebruik van de Diensten anders dan geautoriseerd door deze Voorwaarden, de Richtlijnen of Regels, (iii) uw interacties met andere gebruikers van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig letsel, verlies of schade (hetzij compenserend, direct, incidenteel, gevolgschade of anderszins) van welke aard dan ook voortvloeiend uit of als gevolg van uw interacties, (iv) alle informatie of materialen die u indient via de Diensten, of (v) uw schending, of vermeende schending, van wetten, voorschriften of rechten van derden (al het voorgaande, "Schade"). Omegle mag de exclusieve controle over de verdediging van een vordering op zich nemen (wat u niet ontslaat van uw verplichting Omegle schadeloos te stellen) en u gaat ermee akkoord in een dergelijk geval volledig met Omegle samen te werken. U zult geen vorderingen schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omegle.

9. GESCHILLENBESLECHTING: OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE

Lees de volgende Sectie 9 zorgvuldig door, aangezien deze van invloed zijn op uw rechten.

9.1 Overeenkomst tot arbitrage en tijdstippen van vorderingen

U EN OMEGLE KOMEN WEDERZIJDS OVEREEN DAT ALLE GESCHILLEN, CLAIMS OF CONTROVERSES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DE TOEPASSELIJKHEID, SCHENDING, BEƋINDIGING, GELDIGHEID, HANDHAVING OF INTERPRETATIE DAARVAN OF MET DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP EEN CONTRACT, WET, VOORSCHRIFT, VERORDENING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FRAUDE, ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN, FRAUDULEUZE AANSPORING OF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE (GEZAMENLIJK, "GESCHILLEN") ZAL WORDEN BESLECHT DOOR BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE (DE "ARBITRAGEOVEREENKOMST"). ARBITRAGE BETEKENT DAT HET GESCHIL WORDT BESLECHT DOOR EEN NEUTRALE ARBITER IN PLAATS VAN IN EEN RECHTBANK DOOR EEN RECHTER OF EEN JURY. DE ARBITER ZAL BESLISSEN OVER ALLE DREMPELVRAGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT KWESTIES MET BETREKKING TOT DE AFDWINGBAARHEID, HERROEPBAARHEID OF GELDIGHEID VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN OF EEN VAN BEIDE PARTIJEN NIET BEVOEGD IS OM ZIJN/HAAR CLAIM(S) IN TE DIENEN.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, ONGEACHT ENIGE WET OF STATUUT DIE HET TEGENDEEL BEPAALT, ELKE CLAIM OF RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE SERVICES MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ƉƉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN, ANDERS WORDT DEZE VOOR ALTIJD UITGESLOTEN.

9.2 Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst

Niettegenstaande de arbitrageovereenkomst gaan u en Omegle ermee akkoord dat (i) elk geschil dat kan worden voorgelegd aan een rechtbank voor geringe vorderingen kan worden voorgelegd aan een rechtbank voor geringe vorderingen met bevoegde jurisdictie, (ii) u of Omegle een voorlopige voorziening kan vragen bij een bevoegde rechtbank om inbreuk of ander misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van een van beide partijen te verbieden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van beperkingen op gegevensgebruik in deze voorwaarden of ander misbruik van de Services) of op basis van andere dwingende omstandigheden (bijv, dreigend gevaar of het plegen van een misdrijf, hacken, cyberaanval).

9.3 Kennisgeving voorafgaand aan de arbitrage en onderhandelingen te goeder trouw

Voordat u een arbitrageprocedure start, stemt u ermee in Omegle op de hoogte te stellen van het geschil, met daarin een korte, schriftelijke beschrijving van het geschil, de gevraagde oplossing en uw contactgegevens. U moet een dergelijke kennisgeving naar Omegle sturen per e-mail naar [email protected], met 'Omegle-Disputes' in de onderwerpregel, en per post naar Omegle.com, LLC, c/o Northwest Registered Agent LLC, 7901 4th St. N., Suite 300, St. Petersburg, FL 33702. De partijen stemmen ermee in zich naar beste vermogen in te spannen om geschillen die onderworpen zijn aan de in deze paragraaf vereiste kennisgeving op te lossen door middel van informele onderhandelingen, en onderhandelingen te goeder trouw zijn een voorwaarde voor een van beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten in overeenstemming met deze Voorwaarden. Als, na een poging tot onderhandeling te goeder trouw, een van ons van mening is dat het Geschil niet informeel is en kan worden opgelost, stemt de partij die arbitrage wil nastreven ermee in de andere partij hiervan via e-mail op de hoogte te stellen voordat de arbitrage wordt gestart.

9.4 De arbitrage

Behalve zoals hierin bepaald, als we een Geschil niet kunnen oplossen door informele onderhandeling, zal een Geschil alleen worden opgelost door bindende arbitrage uit te voeren door JAMS onder haar op dat moment geldende en van toepassing zijnde regels en procedures ("JAMS-regels"), die te vinden zijn op www.jamsadr.com, en de regels in deze Voorwaarden. Als er een conflict is tussen de JAMS-regels en de regels in deze Voorwaarden, gelden de regels in deze Voorwaarden.

De arbitrage zal worden uitgevoerd in het Engels door een enkele arbiter die wordt geselecteerd in overeenstemming met de JAMS-regels en deze regels zullen van toepassing zijn op de betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten, tenzij deze Arbitrageovereenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt. Voor inwoners van de Verenigde Staten zal de arbitrage worden uitgevoerd in de Amerikaanse staat waarin u woont (onder voorbehoud van de mogelijkheid voor beide partijen om op een persoonlijke hoorzitting te verschijnen via de telefoon of andere middelen op afstand, zoals hieronder bepaald). Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage uitgevoerd in Portland, Oregon. Als de waarde van het gevraagde redres $25.000 of minder is, zal de arbitrage alleen worden uitgevoerd op basis van schriftelijke stukken; op voorwaarde echter dat elke partij kan verzoeken om de arbitrage per telefoon of via andere middelen op afstand of een hoorzitting in persoon te laten plaatsvinden, welk verzoek onderhevig is aan het oordeel van de arbiter. Aanwezigheid bij een persoonlijke hoorzitting kan door u en/of ons per telefoon of via andere middelen op afstand worden gedaan, tenzij de arbiter anders vereist nadat hij de partijen over de kwestie heeft gehoord. In gedachten houdend dat arbitrage bedoeld is als een snel en economisch proces, kan elke partij een motie van orde indienen om de kwesties of claims te beperken. Behoudens de uitsluitingen en afstandsverklaringen in deze Voorwaarden kan de arbiter alle individuele genoegdoening of individuele rechtsmiddelen toekennen die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan. De uitspraak van de arbiter wordt schriftelijk gedaan, maar hoeft niet gemotiveerd te worden, tenzij op verzoek van een partij of vereist volgens de toepasselijke JAMS-regels. De uitspraak van de arbiter is definitief en kan worden afgedwongen in elke bevoegde rechtbank. Elke partij zal haar eigen advocatenhonoraria en kosten betalen, tenzij er een toepasselijke wettelijke bepaling is die vereist dat de winnende partij haar advocatenhonoraria en kosten betaald krijgt, in welk geval de toekenning van een advocaathonoraria voor de winnende partij bepaald zal worden door de toepasselijke wetgeving.

De federale arbitragewet, de toepasselijke federale wetgeving en de wetten van de staat Oregon, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten, zijn van toepassing op elk geschil.

9.5 Geen groepsacties of representatieve procedures

U EN OMEGLE ERKENNEN EN KOMEN OVEREEN DAT WIJ, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OM ALS EISER OF GROEPSLID DEEL TE NEMEN AAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE RECHTSZAAK, ARBITRAGE VOOR EEN HELE GROEP, EEN PROCEDURE VOOR EEN ADVOCAAT-GENERAAL OF EEN ANDERE REPRESENTATIEVE PROCEDURE VOOR ALLE GESCHILLEN. U EN OMEGLE KOMEN OVEREEN DAT ER GEEN GROEPSARBITRAGE OF ARBITRAGE ZAL PLAATSVINDEN WAARBIJ EEN INDIVIDU EEN GESCHIL PROBEERT OP TE LOSSEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN ANDER INDIVIDU OF EEN GROEP INDIVIDUEN. U EN OMEGLE KOMEN VERDER OVEREEN DAT EEN GESCHIL NIET KAN WORDEN AANGESPANNEN ALS EEN GROEPS- OF ANDER TYPE VERTEGENWOORDIGENDE ACTIE, BINNEN OF BUITEN ARBITRAGE, OF NAMENS EEN ANDER INDIVIDU OF EEN GROEP INDIVIDUEN.

Als wordt vastgesteld dat de afstandsverklaring voor groepsacties in dit Artikel 9.5 onwettig of niet-afdwingbaar is, is deze hele arbitrageovereenkomst niet-afdwingbaar en wordt het geschil beslecht door de rechtbanken in de staat Oregon, Multnomah County, of de United States District Court voor Oregon en onderwerpen de partijen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

9.6 Vrijstelling van juryrechtspraak

U EN OMEGLE ERKENNEN EN KOMEN OVEREEN DAT WE ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK VOOR ALLE GESCHILLEN DIE VATBAAR ZIJN VOOR ARBITRAGE EN VOOR ELK GESCHIL DAT VOOR DE RECHTBANK WORDT GEBRACHT IN PLAATS VAN ARBITRAGE ZOALS HIERIN VOORZIEN.

9.7 Scheidbaarheid

Behalve zoals bepaald in Artikel 9.5, in het geval dat een deel van deze Arbitrageovereenkomst onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden verwijderd en zal de rest van de Arbitrageovereenkomst volledig van kracht blijven. Als de arbiter bepaalt dat dit artikel 9 onuitvoerbaar, ongeldig of herroepen is met betrekking tot een claim of claims, dan zal het geschil met betrekking tot dergelijke claim of claims worden beslecht door de rechtbanken in de staat Oregon, Multnomah County, of de United States District Court voor Oregon, en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

10. LOOPTIJD, BEƋINDIGING EN VOORTBESTAAN

Deze overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u de Services gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden en eventuele aanvullende toepasselijke regels. Omegle kan deze overeenkomst op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving beƫindigen als wij van mening zijn dat u deze overeenkomst of de Communityrichtlijnen hebt overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de Services voor niet-persoonlijk gebruik, verboden activiteiten en schending van uw verklaringen en garanties. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die op grond van hun aard na beƫindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beƫindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garanties, overeenkomst inzake risicoaanvaarding, vrijwaring van claims, schadeloosstelling, aansprakelijkheidsbeperkingen en geschillenbeslechting.

11. ALGEMEEN

11.1 Privacyverklaring en wetshandhavingsonderzoeken

Omegle hanteert een Privacybeleid waarin het verzamelen, bewaren en gebruiken van informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services wordt beschreven. U vindt het Privacybeleid, dat door middel van verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen,Ā hier.

De verplichtingen van Omegle zijn onderworpen aan bestaande wetten en juridische processen. Daarom voldoet Omegle aan geldige juridische procedures (bijv. gerechtelijk bevel, huiszoekingsbevel, dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces) die zijn uitgevaardigd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van wetshandhavingsinstanties. Rechtshandhavingsinstanties kunnen verzoeken om informatie en juridische procedures indienen bij Omegle's geregistreerde agent op het volgende adres:

Omegle.com, LLC
c/o Noordwest Geregistreerd Agent LLC
7901 4e straat N., suite 300
Petersburg, FL 33702

Wetshandhavers kunnen ook verzoeken om informatie en juridische procedures indienen vanaf een officieel door de overheid uitgegeven e-mailadres (bijvoorbeeld [email protected]) bij Omegle op [email protected] met "Omegle-LEO" in de onderwerpregel. Verzoeken die niet van rechtshandhavingsinstanties afkomstig zijn, mogen niet naar dit e-mailadres worden gestuurd. Omegle zal niet reageren op correspondentie die door niet-wetshandhavingsfunctionarissen naar dit e-mailadres is verzonden. Houd er rekening mee dat het e-mailadres voor rechtshandhavingsverzoeken alleen voor het gemak wordt vermeld en dat Omegle niet afziet van eventuele bezwaren, waaronder het ontbreken van jurisdictie of de juiste service.

11.2 Feedback

We verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties te geven voor verbeteringen aan de Services (gezamenlijk "Feedback"). U kunt Feedback indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] met "Omegle-Feedback" in de onderwerpregel. Alle feedback die u bij ons indient, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Door het indienen van feedback aan ons, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om deze ideeĆ«n en materialen te gebruiken en te publiceren voor welk doel dan ook, zonder vergoeding aan jou.

11.3 Links en diensten van derden

De Services kunnen koppelingen naar andere websites, bedrijven, bronnen en adverteerders bevatten, en andere sites kunnen koppelingen naar de Services bevatten. Als u op een link klikt, wordt u omgeleid van de Services naar een site of service van een derde partij. Omegle is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en geeft geen garantie voor de goederen, diensten of aanbiedingen van derden of de inhoud van hun websites of advertenties. Dientengevolge aanvaardt Omegle geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, acties, producten, diensten, praktijken, beschikbaarheid of inhoud van dergelijke derden. U dient eventuele zorgen met betrekking tot andere sites en diensten aan hun exploitanten te richten.

11.4 Opdracht

U mag deze overeenkomst en uw rechten en verplichtingen op grond hiervan niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omegle. Omegle mag, zonder beperking, deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of delegeren.

11.5 Wijzigingen in de Services of de Voorwaarden

Omegle behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken de Diensten of een deel daarvan aan te passen, te wijzigen, op te schorten of tijdelijk of permanent te beƫindigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Omegle is niet aansprakelijk jegens u of enige andere persoon of entiteit voor enige wijziging, opschorting of beƫindiging van de Services of enig deel daarvan.

Omegle behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen (van kracht op prospectieve basis) in overeenstemming met deze bepaling. Daarom moet u deze Voorwaarden regelmatig doornemen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, publiceren we de herziene voorwaarden op de Services en werken we de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze voorwaarden bij. Als u deze Overeenkomst niet beĆ«indigt vĆ³Ć³r de datum waarop de herziene Voorwaarden van kracht worden, houdt uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Services in dat u de herziene Voorwaarden aanvaardt.

Op sommige Services kunnen speciale voorwaarden of regels van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden vormen een aanvulling op deze Voorwaarden. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze voorwaarden, onze Privacykennisgeving en eventuele regels, beperkingen, restricties, voorwaarden en/of bepalingen die aan gebruikers van de Services worden gecommuniceerd, bepaalt Omegle naar eigen goeddunken welke regels, beperkingen, restricties, voorwaarden en/of bepalingen gelden en prevaleren, en doet u specifiek afstand van enig recht om een dergelijke bepaling aan te vechten of te betwisten.

11.6 Geen derdebegunstigden

Deze Overeenkomst verleent geen rechten en is niet bedoeld om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan de partijen hierbij.

11.7 Geen verklaring van afstand en scheidbaarheid

Het niet afdwingen van een bepaling van deze overeenkomst door Omegle betekent niet dat Omegle afziet van haar recht om dit later alsnog te doen of om een andere bepaling af te dwingen. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst, zal de uitoefening door een van beide partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze overeenkomst geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze overeenkomst of anderszins toegestaan onder de wet.

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, zal, indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, een dergelijke bepaling alleen worden aangepast voor zover dit nodig is om deze uitvoerbaar te maken, en een dergelijke beslissing zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van een dergelijke bepaling onder andere omstandigheden, of van de overige bepalingen hiervan onder alle omstandigheden.

11.8 Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Voorwaarden worden geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Oregon en de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Gerechtelijke procedures (anders dan procedures voor geringe vorderingen) die zijn uitgesloten van de Arbitrageovereenkomst in Artikel 9 moeten worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in Portland, Oregon, tenzij we beiden instemmen met een andere locatie. U en wij stemmen beiden in met locatie en persoonlijke jurisdictie in Portland, Oregon.

11.9 Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Omegle en u met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Omegle en u met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de diensten, tenzij deze kunnen worden aangevuld met aanvullende voorwaarden, beleidsregels, richtlijnen of normen zoals hierin bepaald.

Welkom bij Omegle! U kunt onze Omegle-app hier installeren:

Installeer
Ɨ