Μετάβαση στο περιεχόμενο
Omegle " Omegle Όροι Συμφωνίας Υπηρεσιών

Omegle Όροι Συμφωνίας Υπηρεσιών

Περιεχόμενα show

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΊΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ 9 ΠΑΡΑΚΆΤΩ, ΚΑΘΏΣ ΘΑ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΎΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ OMEGLE ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΜΈΣΩ ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ. ΜΕ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΚΑΙ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΑΦΙΕΡΏΣΕΙ ΧΡΌΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ.

1. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ

Η παρούσα Συμφωνία Όρων Παροχής Υπηρεσιών ("Συμφωνία" ή "Όροι") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Omegle.com, LLC ("Omegle", "εμείς", ή "ΗΠΑ"). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Omegle, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στη διεύθυνση omegle.com (η "Ιστοσελίδα"), ή οποιεσδήποτε εφαρμογές ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή λειτουργούν από την Omegle (συλλογικά, οι "Υπηρεσίες"), ή τσεκάροντας ένα πλαίσιο ή κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί που σηματοδοτεί την αποδοχή των παρόντων Όρων, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μην έχετε πρόσβαση και μην χρησιμοποιείτε καμία από τις Υπηρεσίες.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, θα υπόκεισθε στις Κοινοτικές Οδηγίες της Omegle ("Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές") βρέθηκε εδώ, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές ή κανόνες που δημοσιεύονται στις Υπηρεσίες ή διατίθενται ή γνωστοποιούνται σε εσάς με άλλο τρόπο (συλλογικά, οι "Κανόνες"). Όλες αυτές οι οδηγίες, πολιτικές και κανόνες ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους με την παρούσα αναφορά.

2. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΑ ΠΡΌΣΩΠΑ

Οι Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση τους από άτομα κάτω των 18 ετών. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΔΗΛΏΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΆΣΤΕ ΌΤΙ ΕΊΣΤΕ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΏΝ.

Οι Υπηρεσίες δεν είναι επίσης διαθέσιμες και δεν θα έχουν πρόσβαση ή χρήση από χρήστες που έχουν προηγουμένως αποκλειστεί ή τους έχει απαγορευτεί με άλλο τρόπο η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους και όλους τους άλλους ισχύοντες κανόνες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Οδηγιών της Κοινότητας, σας παρέχεται μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη παραχωρήσιμη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν σας χορηγούνται άδειες ή δικαιώματα σιωπηρά ή με άλλο τρόπο βάσει οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από την Omegle ή τους δικαιοπάροχους της, εκτός από τις άδειες και τα δικαιώματα που χορηγούνται ρητά στους παρόντες Όρους. Η Omegle μπορεί να καταγγείλει την παρούσα άδεια όπως προβλέπεται στην ενότητα 10 παρακάτω.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και τις Κοινοτικές Οδηγίες και δεν θα βοηθήσετε και δεν θα επιτρέψετε σε άλλους να:

  • παραβιάζετε ή καταστρατηγείτε οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμφωνίες με τρίτους, δικαιώματα τρίτων, ή τους Όρους ή τους Κανόνες μας,
  • να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητά από τους παρόντες Όρους ή με τρόπο που υπονοεί ψευδώς την έγκριση της Omegle, τη συνεργασία ή με άλλο τρόπο παραπλανά τους άλλους ως προς τη σχέση σας με την Omegle,
  • αδειοδότηση, πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, διανομή, φιλοξενία ή άλλη εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών,
  • εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, να αντιγράφετε, αναπαράγετε, διανέμετε, αναδημοσιεύετε, κατεβάζετε, προβάλλετε, αναρτάτε ή μεταδίδετε τις Υπηρεσίες, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο,
  • να χρησιμοποιείτε, να εμφανίζετε, να αντικατοπτρίζετε ή να πλαισιώνετε τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο των Υπηρεσιών, το όνομα Omegle, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας της Omegle ή τη διάταξη και το σχεδιασμό οποιασδήποτε σελίδας ή φόρμας που περιέχεται σε μια σελίδα των Υπηρεσιών, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Omegle,
  • να χρησιμοποιείτε ρομπότ, αράχνες, ανιχνευτές, σαρώσεις ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή διαδικασίες για να αποκτήσετε πρόσβαση, να συλλέξετε δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες ή να αλληλεπιδράσετε με οποιονδήποτε τρόπο με τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό,
  • να αποφύγετε, να παρακάμψετε, να αφαιρέσετε, να απενεργοποιήσετε, να υποβαθμίσετε, να αποδιαρθρώσετε ή να επιχειρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παρακάμψετε οποιοδήποτε τεχνολογικό μέτρο που εφαρμόζει η Omegle ή οποιοσδήποτε από τους παρόχους της Omegle για την προστασία των Υπηρεσιών,
  • να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να επιχειρήσετε να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυμπιέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών,
  • να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει ή επηρεάζει αρνητικά ή θα μπορούσε να βλάψει ή να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση ή την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, ή
  • παραβιάζετε ή προσβάλλετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ή προκαλείτε ή απειλείτε με άλλο τρόπο βλάβη σε οποιονδήποτε.

Ούτε οι παραπάνω περιορισμοί, ούτε οι Κοινοτικές Οδηγίες, οι Κανόνες ή οτιδήποτε άλλο στους Όρους, θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι δημιουργούν δικαιώματα που μπορούν να επιβληθούν από τους χρήστες, είτε ως τρίτοι δικαιούχοι είτε με άλλο τρόπο. Η Omegle έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επιβάλει οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

4. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ- ΔΙΑΦΩΝΊΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ

Οι Υπηρεσίες παρέχουν διαύλους επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν με άλλους χρήστες. Η Omegle δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στα άτομα με τα οποία αλληλεπιδράτε, ακόμη και αν επιλέξετε την επιλογή συνομιλίας "αντιστοίχισης ενδιαφερόντων" ή την επιλογή συνομιλίας φοιτητών, την οποία μπορεί να προσφέρει η Omegle. Η Omegle δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί αυτά τα κανάλια επικοινωνίας, αλλά μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να το κάνει σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. Η Omegle μπορεί επίσης να τερματίσει, να αναστείλει ή να απαγορεύσει την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συνομιλιών κειμένου και των συνομιλιών βίντεο, δεν δημιουργείται, δεν υποστηρίζεται ούτε ελέγχεται από την Omegle. Η Omegle δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη ή δραστηριότητα εντός των Υπηρεσιών. Η Omegle δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που επιλέγετε να μοιραστείτε εντός ή μέσω των Υπηρεσιών, ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις ενέργειες άλλων χρηστών των Υπηρεσιών. Η Omegle δεν είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αντιγράφων οποιωνδήποτε πληροφοριών ή επικοινωνιών που επιλέγετε να υποβάλλετε στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλληλεπίδρασή σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και άλλα μέρη με τα οποία έρχεστε σε επαφή μέσω των Υπηρεσιών. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Omegle αποποιείται με το παρόν κάθε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Omegle δεν έχει καμία ειδική σχέση με εσάς ως τελικό χρήστη και ως εκ τούτου, η Omegle δεν σας οφείλει καμία υποχρέωση να σας προστατεύει από τις πράξεις άλλων χρηστών ή άλλων τρίτων.

Προστασίες γονικού ελέγχου (όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό ή υπηρεσίες φιλτραρίσματος) είναι διαθέσιμες στο εμπόριο και μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την πρόσβαση ανηλίκων σε υλικό που μπορεί να είναι επιβλαβές ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Υπάρχουν διάφοροι δικτυακοί τόποι που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προστασίες γονικού ελέγχου, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση https://www.connectsafely.org/controls/.

5. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Omegle ή/και των δικαιοπαρόχων της ή τρίτων μερών που παρέχουν την άδεια χρήσης. Δεν θα αφαιρέσετε, τροποποιήσετε ή αποκρύψετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται ή συνοδεύουν τις Υπηρεσίες. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, οι εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά διακριτικά και κάθε άλλο αναγνωριστικό πηγής της Omegle που χρησιμοποιείται στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με αυτές (συλλογικά, τα "Μαρκς") είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Omegle στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, οι εμπορικές ονομασίες και οποιεσδήποτε άλλες ιδιοκτησιακές ονομασίες τρίτων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος τρίτου μέρους αποσκοπεί μόνο στην αναγνώριση του κατόχου του εμπορικού σήματος και των προϊόντων και υπηρεσιών του και δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του κατόχου του εμπορικού σήματος και της Omegle.

6. ΑΝΆΛΗΨΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ

Ανάληψη κινδύνου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεών σας με άλλους χρήστες, μπορεί να ενέχει εγγενείς κινδύνους και με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, επιλέγετε να αναλάβετε αυτούς τους κινδύνους οικειοθελώς. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεών σας με άλλους χρήστες.

ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΕΝ ΓΝΏΣΕΙ ΣΑΣ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΏΣ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ, ΓΝΩΣΤΟΎΣ ΚΑΙ ΆΓΝΩΣΤΟΥΣ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΑΥΤΟΊ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΑΜΈΛΕΙΑ Ή ΑΠΡΟΣΕΞΊΑ ΤΗΣ OMEGLE, ΤΡΊΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, Ή ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η OMEGLE ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ "ΩΣ ΈΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ" ΚΑΙ "ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ", ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η OMEGLE ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΌΡΟΥΣ, ΡΗΤΈΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΤΊΤΛΟΥ, ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ (ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η OMEGLE ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΣΚΟΠΌ) ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΠΟΡΕΊΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ, ΟΎΤΕ Η OMEGLE ΟΎΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ ΤΗΣ, ΟΎΤΕ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ, ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΗΣ, ΟΎΤΕ ΟΙ ΊΔΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΎΝ Ή ΕΓΓΥΏΝΤΑΙ (I) ΌΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΊΣ, ΑΛΗΘΕΊΣ, ΠΛΉΡΕΙΣ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΕΣ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, (II) ΌΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΆΝΤΑ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ Ή ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΕΣ, ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΕΣ, ΈΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΌΜΕΝΕΣ, Ή ΑΣΦΑΛΕΊΣ, (III) ΌΤΙ ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΎΝ Ή ΌΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΙΟΎΣ, ΣΚΟΥΛΉΚΙΑ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΊΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ, (IV) ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, (V) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΉ ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΉΘΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ, Ή (VI) ΌΤΙ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΚΑΜΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΉ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ OMEGLE Ή ΑΠΌ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΤΗΣ OMEGLE ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων, οπότε ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς και εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Άλλοι χρήστες των Υπηρεσιών. Η OMEGLE ΔΕΝ ΕΛΈΓΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΊΝΕΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΡΗΤΆ, ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΔΗΛΏΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ, ΤΙΣ ΠΡΆΞΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ ΘΑ ΑΠΕΥΘΎΝΕΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΗΝ OMEGLE, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΞΙΏΣΕΙΣ Ή ΑΙΤΊΕΣ ΑΓΩΓΉΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η OMEGLE ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ, ΖΗΜΊΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ Ή ΠΑΡΆΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟΥ ΧΡΉΣΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Περιορισμοί της ευθύνης της Omegle. ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ, ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΣΕ ΕΣΆΣ. ΟΎΤΕ Η OMEGLE ΟΎΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΈΡΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΈΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΉ Ή ΠΑΡΟΧΉ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ Ή ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΊΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, ΤΗΣ ΒΛΆΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΊΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΒΛΆΒΗ Ή ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΟΔΎΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ (I) ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ, (II) ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ, ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΕΊΤΕ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ OMEGLE ΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ, (III) ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ, Ή (IV) ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΣΑΣ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΈΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΎΝΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ Η OMEGLE ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΑΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΊ ΌΤΙ ΈΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟ ΈΝΔΙΚΟ ΒΟΉΘΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΧΕΙ ΑΠΟΤΎΧΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΤΟΥ ΣΚΟΠΌ.

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ OMEGLE ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΕΣΆΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΏΝ ΣΑΣ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΌ ΔΟΛΆΡΙΑ ΗΠΑ ($100.00).

Οι περιορισμοί των ζημιών που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της βάσης της συμφωνίας μεταξύ της Omegle και εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, οπότε ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς και εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Καμία ευθύνη για ενέργειες εκτός της Omegle. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η OMEGLE ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΑ, ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΓΕΝΙΚΉ, ΕΙΔΙΚΉ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΉ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ Ή/ΚΑΙ ΤΥΧΑΊΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ, ΤΙΣ ΠΡΆΞΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΜΈΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΣΩΜΑΤΙΚΏΝ ΒΛΑΒΏΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉΣ ΟΔΎΝΗΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗΣ ΖΗΜΊΑΣ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, οπότε ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς και εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

8. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να αποδεσμεύσετε, να υπερασπιστείτε (κατ' επιλογή της Omegle), να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Omegle και τις θυγατρικές της και τις θυγατρικές της, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ευθυνών, ζημιών, απωλειών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων δικηγορικών και λογιστικών αμοιβών, που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με (i) την παραβίαση ή την υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας πολιτικής της Omegle (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Οδηγιών ή των Κανόνων), (ii) τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, εκτός από τη χρήση που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους, τις Οδηγίες ή τους Κανόνες, (iii) τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε τραυματισμών, απωλειών ή ζημιών (είτε αποζημιωτικών, άμεσων, τυχαίων, επακόλουθων ή άλλων) οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεών σας, (iv) οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που υποβάλλετε μέσω των Υπηρεσιών, ή (v) την παραβίαση ή την υποτιθέμενη παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή δικαιωμάτων τρίτων (όλα τα παραπάνω, "Απαιτήσεις"). Η Omegle μπορεί να αναλάβει τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης οποιασδήποτε αξίωσης (γεγονός που δεν απαλλάσσει την υποχρέωσή σας να αποζημιώσετε την Omegle), και συμφωνείτε να συνεργαστείτε πλήρως με την Omegle στην περίπτωση αυτή. Δεν θα συμβιβαστείτε με καμία Απαίτηση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omegle.

9. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ: ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη Ενότητα 9, καθώς επηρεάζει τα δικαιώματά σας.

9.1 Συμφωνία διαιτησίας και χρόνος υποβολής αξιώσεων

ΕΣΕΊΣ ΚΑΙ Η OMEGLE ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΑΜΟΙΒΑΊΑ ΌΤΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΆ, ΑΞΊΩΣΗ Ή ΔΙΈΝΕΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ, ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ, ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ, ΕΠΙΒΟΛΉ Ή ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΑΥΤΏΝ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΝΌΜΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ, ΔΙΆΤΑΓΜΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΑΠΆΤΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΆΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΌΛΙΑΣ ΠΡΌΚΛΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΜΈΛΕΙΑΣ), ΕΊΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΉ Ή ΔΊΚΑΙΗ ΘΕΩΡΊΑ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ, "ΔΙΑΦΟΡΑ") ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΊ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ (Η "ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ"). ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΆ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΊ ΑΠΌ ΟΥΔΈΤΕΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΉ ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΉ Ή ΕΝΌΡΚΟΥΣ. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΤΏΤΑΤΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΤΌΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΆ ΠΌΣΟΝ ΚΆΠΟΙΟ ΑΠΌ ΤΑ ΜΈΡΗ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΑΞΊΩΣΉ/ΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ.

ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΊΘΕΤΟΥ ΝΌΜΟΥ Ή ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΞΊΩΣΗ Ή ΑΙΤΊΑ ΑΓΩΓΉΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΕΣΆΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΕΝΤΌΣ ΕΝΌΣ (1) ΈΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΞΊΩΣΗΣ Ή ΑΙΤΊΑΣ ΑΓΩΓΉΣ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΊ ΓΙΑ ΠΆΝΤΑ.

9.2 Εξαιρέσεις από τη συμφωνία διαιτησίας

Με την επιφύλαξη της Συμφωνίας Διαιτησίας, εσείς και η Omegle συμφωνείτε ότι (i) κάθε διαφορά που μπορεί να εγερθεί σε δικαστήριο μικροδιαφορών μπορεί να εγερθεί σε δικαστήριο μικροδιαφορών αρμόδιας δικαιοδοσίας, (ii) είτε εσείς είτε η Omegle μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για την απαγόρευση της παραβίασης ή άλλης κακής χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης οποιωνδήποτε περιορισμών χρήσης δεδομένων που περιέχονται στους παρόντες Όρους ή άλλης κακής χρήσης των Υπηρεσιών) ή με βάση άλλες επείγουσες περιστάσεις (π.χ., άμεσος κίνδυνος ή διάπραξη εγκλήματος, πειρατεία, επίθεση στον κυβερνοχώρο).

9.3 Γνωστοποίηση πριν από τη διαιτησία και διαπραγμάτευση καλής πίστης

Πριν από την έναρξη της διαιτησίας, συμφωνείτε να κοινοποιήσετε στην Omegle τη διαφορά, η οποία θα περιλαμβάνει μια σύντομη, γραπτή περιγραφή της διαφοράς, την αιτούμενη ανακούφιση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Πρέπει να στείλετε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση στην Omegle μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με τη φράση "Omegle-Disputes" στη γραμμή θέματος, και μέσω ταχυδρομείου στις ΗΠΑ στη διεύθυνση Omegle.com, LLC, c/o Northwest Registered Agent LLC, 7901 4th St. N., Suite 300, St. Petersburg, FL 33702. Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιασδήποτε Διαφοράς που υπόκειται στην κοινοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων, και οι καλόπιστες διαπραγματεύσεις αποτελούν προϋπόθεση για την κίνηση αγωγής ή διαιτησίας από οποιοδήποτε μέρος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Εάν, μετά από μια καλόπιστη προσπάθεια διαπραγμάτευσης, ένας από τους δύο θεωρεί ότι η Διαφορά δεν έχει και δεν μπορεί να επιλυθεί ανεπίσημα, το μέρος που σκοπεύει να επιδιώξει διαιτησία συμφωνεί να ενημερώσει το άλλο μέρος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την έναρξη της διαιτησίας.

9.4 Η Διαιτησία

Εκτός εάν προβλέπεται στο παρόν, εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε μια Διαφορά με άτυπες διαπραγματεύσεις, κάθε Διαφορά θα επιλύεται μόνο με δεσμευτική διαιτησία που θα διεξάγεται από την JAMS σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες και εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες της ("Κανόνες JAMS"), οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση www.jamsadr.com, και τους κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των κανόνων JAMS και των κανόνων που ορίζονται στους παρόντες Όρους, θα ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους.

Η διαιτησία θα διεξαχθεί στα αγγλικά από έναν μόνο διαιτητή που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες της JAMS και οι εν λόγω κανόνες θα διέπουν την καταβολή όλων των τελών κατάθεσης, διαχείρισης και διαιτητή, εκτός εάν η παρούσα συμφωνία διαιτησίας προβλέπει ρητά διαφορετικά. Για τους κατοίκους των ΗΠΑ, η διαιτησία θα διεξαχθεί στην πολιτεία των ΗΠΑ στην οποία διαμένετε (με την επιφύλαξη της δυνατότητας οποιουδήποτε μέρους να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε προσωπική ακρόαση μέσω τηλεφώνου ή άλλων απομακρυσμένων μέσων, όπως προβλέπεται παρακάτω). Για κατοίκους εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Εάν η αξία της αιτούμενης αγωγής είναι $25.000 ή λιγότερο, η διαιτησία θα διεξαχθεί αποκλειστικά βάσει γραπτών υποβολών- υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η διαιτησία μέσω τηλεφώνου ή άλλων απομακρυσμένων μέσων ή με αυτοπρόσωπη ακρόαση, το οποίο αίτημα υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Η παρουσία σε οποιαδήποτε προσωπική ακρόαση μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή άλλου απομακρυσμένου μέσου από εσάς ή/και εμάς, εκτός εάν ο διαιτητής απαιτήσει διαφορετικά, αφού ακούσει τα μέρη για το θέμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαιτησία προορίζεται να είναι μια γρήγορη και οικονομική διαδικασία, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταθέσει πρόταση διάταξης για να περιορίσει τα θέματα ή τις αξιώσεις. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των παραιτήσεων στους παρόντες Όρους, ο διαιτητής μπορεί να επιδικάσει οποιαδήποτε ατομική αρωγή ή ατομικά ένδικα μέσα που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση του διαιτητή εκδίδεται εγγράφως, αλλά δεν είναι απαραίτητο να αιτιολογείται, εκτός εάν ζητηθεί από ένα μέρος ή απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες JAMS. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Κάθε μέρος καταβάλλει τα δικά του έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, εκτός εάν υπάρχει εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη που απαιτεί να καταβληθούν στο νικήσαν μέρος τα έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων του, οπότε η καταβολή αμοιβών δικηγόρων του νικήσαντος μέρους καθορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ο ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας, ο εφαρμοστέος ομοσπονδιακός νόμος και οι νόμοι της Πολιτείας του Όρεγκον, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν κάθε διαφορά.

9.5 Δεν υπάρχουν ομαδικές αγωγές ή διαδικασίες εκπροσώπησης

ΕΣΕΊΣ ΚΑΙ Η OMEGLE ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ, ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΠΑΡΑΙΤΟΎΜΑΣΤΕ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΩΣ ΕΝΆΓΟΝΤΕΣ Ή ΜΈΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΈΜΕΝΗ ΟΜΑΔΙΚΉ ΑΓΩΓΉ, ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΟΜΆΔΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΉ ΑΓΩΓΉ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ. ΕΣΕΊΣ ΚΑΙ Η OMEGLE ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΟΜΑΔΙΚΉ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ Ή ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΈΝΑ ΆΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊ ΝΑ ΕΠΙΛΎΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΆ ΩΣ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΆΛΛΟΥ ΑΤΌΜΟΥ Ή ΟΜΆΔΑΣ ΑΤΌΜΩΝ. ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ, ΕΣΕΊΣ ΚΑΙ Η OMEGLE ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΆ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΊ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΉ Ή ΆΛΛΟΥ ΤΎΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ, ΕΊΤΕ ΕΝΤΌΣ ΕΊΤΕ ΕΚΤΌΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ, Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟΥ ΑΤΌΜΟΥ Ή ΟΜΆΔΑΣ ΑΤΌΜΩΝ.

Εάν η παραίτηση από ομαδικές αγωγές που περιέχεται στην παρούσα ενότητα 9.5 κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, ολόκληρη η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας θα είναι ανεφάρμοστη και η Διαφορά θα κριθεί από τα δικαστήρια της πολιτείας του Όρεγκον, Multnomah County, ή το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Όρεγκον, και τα μέρη υποτάσσονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

9.6 Παραίτηση από τη δίκη ενόρκων

ΕΣΕΊΣ ΚΑΙ Η OMEGLE ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Ο ΚΑΘΈΝΑΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΙΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΕ ΔΊΚΗ ΜΕ ΕΝΌΡΚΟΥΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΎΝ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΔΙΑΦΟΡΆ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΊ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΑΝΤΊ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ.

9.7 Διαχωρισιμότητα

Εκτός από τα προβλεπόμενα στην ενότητα 9.5, σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας κριθεί παράνομο ή ανεφάρμοστο, η εν λόγω διάταξη θα διαχωρίζεται και το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας διαιτησίας θα έχει πλήρη ισχύ. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η παρούσα ενότητα 9 είναι ανεφάρμοστη, άκυρη ή έχει ανακληθεί ως προς οποιαδήποτε αξίωση(-ες), τότε η διαφορά ως προς την εν λόγω αξίωση(-ες) θα κριθεί από τα δικαστήρια της πολιτείας του Όρεγκον, Multnomah County, ή το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Όρεγκον, και τα μέρη υποτάσσονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

10. ΛΉΞΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΊΩΣΗ

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τυχόν πρόσθετους ισχύοντες Κανόνες. Η Omegle μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία ή τις Κοινοτικές Οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της χρήσης των Υπηρεσιών για μη προσωπική χρήση, της συμμετοχής σε απαγορευμένες δραστηριότητες και οποιασδήποτε παραβίασης των δηλώσεων και εγγυήσεών σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που από τη φύση τους θα έπρεπε να επιζούν της καταγγελίας, θα επιζούν της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των αποποιήσεων εγγυήσεων, της συμφωνίας ανάληψης κινδύνου, της αποδέσμευσης από αξιώσεις, της αποζημίωσης, των περιορισμών ευθύνης και της επίλυσης διαφορών.

11. ΓΕΝΙΚΑ

11.1 Ειδοποίηση απορρήτου και έρευνες επιβολής του νόμου

Η Omegle διατηρεί μια Πολιτική Απορρήτου που περιγράφει τη συλλογή, τη διατήρηση και τη χρήση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα Συμφωνία, εδώ.

Οι υποχρεώσεις της Omegle υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και τις νομικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η Omegle συμμορφώνεται με έγκυρες νομικές διαδικασίες (π.χ. δικαστική εντολή, ένταλμα έρευνας, κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία) που εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες και νομικές διαδικασίες στον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο της Omegle στην ακόλουθη διεύθυνση:

Omegle.com, LLC
c/o Northwest Registered Agent LLC
7901 4th St. N., Suite 300
Αγία Πετρούπολη, FL 33702

Οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες και νομικές διαδικασίες από επίσημη κυβερνητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. [email protected]) στην Omegle στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη "Omegle-LEO" στη γραμμή θέματος. Αιτήματα που δεν αφορούν την επιβολή του νόμου δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Omegle δεν θα απαντήσει σε αλληλογραφία που αποστέλλεται από υπαλλήλους που δεν είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώστε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αιτήματα επιβολής του νόμου παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν αίρει τυχόν αντιρρήσεις που μπορεί να έχει η Omegle, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δικαιοδοσίας ή ορθής επίδοσης.

11.2 Ανατροφοδότηση

Σας καλωσορίζουμε και σας ενθαρρύνουμε να παρέχετε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτιώσεις στις Υπηρεσίες (συλλογικά, "Ανατροφοδότηση"). Μπορείτε να υποβάλετε Ανατροφοδότηση στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση [email protected] με τη φράση "Omegle-Feedback" στη γραμμή θέματος. Οποιαδήποτε Ανατροφοδότηση μας υποβάλετε θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιοκτησιακή για εσάς. Με την υποβολή των Ανατροφοδοτήσεων σε εμάς, μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη, με δυνατότητα υποαδειοδότησης, διαρκή άδεια χρήσης και δημοσίευσης αυτών των ιδεών και υλικών για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς αποζημίωση σε εσάς.

11.3 Σύνδεσμοι και υπηρεσίες τρίτων

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, επιχειρήσεις, πόρους και διαφημιστές και άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να συνδέονται με τις Υπηρεσίες. Κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο θα σας ανακατευθύνει μακριά από τις Υπηρεσίες σε έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Η Omegle δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυάται τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή τις προσφορές οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή το περιεχόμενο των ιστότοπων ή των διαφημίσεών τους. Κατά συνέπεια, η Omegle δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την ακρίβεια, τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πρακτικές, τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των τρίτων μερών. Θα πρέπει να απευθύνετε τυχόν ανησυχίες σχετικά με άλλες τοποθεσίες και υπηρεσίες στους διαχειριστές τους.

11.4 Ανάθεση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε την παρούσα Συμφωνία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omegle. Η Omegle μπορεί, χωρίς περιορισμούς, να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Συμφωνία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

11.5 Αλλαγές στις Υπηρεσίες ή τους Όρους

Η Omegle διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να τερματίζει, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες και οποιοδήποτε μέρος αυτών, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η Omegle δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμό των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους τους.

Η Omegle διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους (σε μελλοντική βάση) ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους τακτικά. Εάν προβούμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους, θα δημοσιεύσουμε τους αναθεωρημένους Όρους στις Υπηρεσίες και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή των παρόντων Όρων. Εάν δεν καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων Όρων, η συνέχιση της πρόσβασης ή της χρήσης των Υπηρεσιών θα συνιστά αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.

Για ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι ή κανόνες. Οποιοιδήποτε τέτοιοι όροι ισχύουν επιπλέον των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων, της Ειδοποίησης Απορρήτου μας και οποιωνδήποτε κανόνων, περιορισμών, περιορισμών, όρων ή/και προϋποθέσεων που ενδέχεται να κοινοποιούνται στους χρήστες των Υπηρεσιών, η Omegle θα καθορίζει ποιοι κανόνες, περιορισμοί, περιορισμοί, όροι ή/και προϋποθέσεις θα ελέγχονται και θα υπερισχύουν, κατά την αποκλειστική μας κρίση, και παραιτείστε ρητά από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης ή αμφισβήτησης αυτού του καθορισμού.

11.6 Χωρίς δικαιούχους τρίτους

Η παρούσα συμφωνία δεν παρέχει, και δεν προορίζεται να παρέχει, δικαιώματα ή ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των συμβαλλομένων μερών.

11.7 Καμία παραίτηση και διαχωρισιμότητα

Η παράλειψη της Omegle να επιβάλει μια διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμά της να το πράξει αργότερα ή να επιβάλει οποιαδήποτε άλλη διάταξη. Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, η άσκηση από οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε από τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία ή που επιτρέπονται από το νόμο.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν, εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα αναμορφωθεί μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να καταστεί εκτελεστή, και η απόφαση αυτή δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα της διάταξης αυτής υπό άλλες συνθήκες ή των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος υπό όλες τις συνθήκες.

11.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος διεξαγωγής

Οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Όρεγκον και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Οι δικαστικές διαδικασίες (εκτός από τις διαδικασίες μικροδιαφορών) που εξαιρούνται από τη Συμφωνία Διαιτησίας στην Ενότητα 9 πρέπει να ασκούνται στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, εκτός εάν συμφωνήσουμε και οι δύο σε κάποια άλλη τοποθεσία. Εσείς και εμείς συμφωνούμε και οι δύο με τον τόπο διεξαγωγής και την προσωπική δικαιοδοσία στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

11.9 Ολόκληρη συμφωνία

Εκτός εάν μπορεί να συμπληρωθεί από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές ή πρότυπα, όπως προβλέπεται στο παρόν, η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Omegle και εσάς που αφορά το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συμφωνίες ή συνεννοήσεις μεταξύ της Omegle και εσάς σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών.

Καλώς ήρθατε στο Omegle. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Omegle εδώ:

Εγκαταστήστε το
×