Přeskočit na obsah
Omegle » Podmínky služby Omegle

Podmínky služby Omegle

DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE ROZHODČÍ SMLOUVU A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY UVEDENÉ V ČÁSTI 9 NÍŽE, PROTOŽE PODLE NÍ BUDETE MUSET ŘEŠIT SPORY SE SPOLEČNOSTÍ OMEGLE INDIVIDUÁLNĚ PROSTŘEDNICTVÍM KONEČNÉHO A ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POCHOPILI VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY A ŽE JSTE VĚNOVALI ČAS ZVÁŽENÍ DŮSLEDKŮ TOHOTO DŮLEŽITÉHO ROZHODNUTÍ.

1. POUŽITELNOST A PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK

Tato smlouva o podmínkách poskytování služeb ("Dohoda" nebo "Podmínky") je právní dohoda mezi vámi a společností Omegle.com, LLC ("Omegle", "my" nebo "nás"). Přístupem nebo používáním webových stránek Omegle, které se v současné době nacházejí na adrese omegle.com (dále jen "Stránka"), nebo jakékoliv aplikace či jiné služby nabízené nebo provozované společností Omegle (souhrnně označované jako "Služby") nebo zaškrtnutím políčka či kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas s těmito podmínkami potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte k žádným službám ani je nepoužívejte.

Při používání Služeb se budete řídit Zásadami komunity Omegle ("Pokyny Společenství") nalezeno zdea veškeré další pokyny, zásady nebo pravidla zveřejněné ve Službách nebo jinak zpřístupněné či zpřístupněné (souhrnně označované jako "Pravidla"). Všechny tyto pokyny, zásady a pravidla jsou tímto odkazem začleněny do těchto podmínek.

2. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEZLETILÝMI A OSOBAMI SE ZÁKAZEM VSTUPU.

Služby nejsou k dispozici osobám mladším 18 let a osoby mladší 18 let k nim nemají přístup ani je nesmí používat. PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE DOSÁHLI VĚKU 18 LET.

Služby rovněž nejsou přístupné uživatelům, kterým byl dříve zablokován nebo jinak zakázán přístup ke službám nebo jejich používání, a tito uživatelé je nesmějí používat.

3. OMEZENÁ LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky a všechna ostatní platná pravidla, mimo jiné včetně Pokynů pro komunitu, je vám udělena omezená, nevýhradní, nesublicencovatelná, odvolatelná a nepřenosná licence k přístupu a používání Služeb výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádné licence ani práva vám nejsou uděleny implicitně ani jinak na základě jakýchkoli práv duševního vlastnictví vlastněných nebo kontrolovaných společností Omegle nebo jejími poskytovateli licencí, s výjimkou licencí a práv výslovně udělených v těchto podmínkách. Společnost Omegle může tuto licenci ukončit podle ustanovení v části 10 níže.

Nesete výhradní odpovědnost za dodržování všech zákonů, pravidel a předpisů, které se mohou vztahovat na vaše používání Služeb. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky a Pokyny komunity a nebudete pomáhat ani umožňovat ostatním, aby:

  • porušovat nebo obcházet platné zákony nebo předpisy, dohody s třetími stranami, práva třetích stran nebo naše podmínky či pravidla;
  • používat Služby k jakýmkoli komerčním nebo jiným účelům, které nejsou výslovně povoleny těmito Podmínkami, nebo způsobem, který falešně naznačuje podporu společnosti Omegle, partnerství nebo jinak uvádí ostatní v omyl, pokud jde o váš vztah ke společnosti Omegle;
  • licencovat, prodávat, převádět, postupovat, distribuovat, hostovat nebo jinak komerčně využívat Služby;
  • s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu kopírovat, reprodukovat, distribuovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat nebo přenášet Služby vcelku nebo po částech, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem;
  • bez výslovného písemného souhlasu společnosti Omegle používat, zobrazovat, zrcadlit nebo rámovat Služby nebo jakýkoli jednotlivý prvek v rámci Služeb, název Omegle, jakoukoli ochrannou známku, logo nebo jiné vlastnické informace společnosti Omegle nebo rozvržení a design jakékoli stránky nebo formuláře obsaženého na stránce ve Službách;
  • používat roboty, pavouky, crawlery, scrapery nebo jiné automatizované prostředky či procesy k přístupu, shromažďování dat nebo jiného obsahu ze Služeb nebo k jiné interakci s nimi za jakýmkoli účelem;
  • vyhýbat se, obcházet, odstraňovat, deaktivovat, poškozovat, odstraňovat kódování nebo se jinak pokoušet obcházet jakákoli technologická opatření zavedená společností Omegle nebo některým z jejích poskytovatelů za účelem ochrany služeb;
  • upravovat, vytvářet odvozená díla, pokoušet se dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software používaný k poskytování Služeb;
  • podniknout jakékoli kroky, které poškozují nebo nepříznivě ovlivňují nebo by mohly poškodit nebo nepříznivě ovlivnit výkon nebo řádné fungování Služeb; nebo
  • porušovat nebo porušovat práva kohokoli jiného nebo jinak způsobovat či hrozit újmou komukoli jinému.

Výše uvedená omezení, ani Pokyny pro komunitu, Pravidla nebo cokoli jiného v Podmínkách nelze vykládat tak, že by uživatelům zakládala jakákoli práva, která by mohli vymáhat jako oprávněné třetí strany nebo jinak. Společnost Omegle má právo, nikoliv však povinnost, vymáhat výše uvedené.

4. OBSAH A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ; SPORY UŽIVATELŮ

Služby poskytují komunikační kanály určené ke komunikaci uživatelů s ostatními uživateli. Společnost Omegle nevykonává žádnou kontrolu nad osobami, s nimiž komunikujete, a to ani v případě, že zvolíte možnost chatu "odpovídající zájmům" nebo možnost chatu pro studenty vysokých škol, které může společnost Omegle nabízet. Společnost Omegle není povinna tyto komunikační kanály sledovat, ale může tak dle svého uvážení činit v souvislosti s poskytováním služeb. Společnost Omegle může také kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit, pozastavit nebo zakázat váš přístup ke Službám a jejich používání, a to z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli uživatelský obsah, mimo jiné včetně textových chatů a videochatů, není vytvořen, podporován ani kontrolován společností Omegle. Společnost Omegle za žádných okolností nenese odpovědnost za žádný uživatelský obsah nebo činnost v rámci Služeb. Společnost Omegle neodpovídá za informace nebo obsah, který se rozhodnete sdílet v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím, ani neodpovídá za obsah nebo činnost ostatních uživatelů Služeb. Společnost Omegle neodpovídá za uchovávání kopií jakýchkoli informací nebo sdělení, které se rozhodnete odeslat v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím.

Jste výhradně zodpovědní za svou interakci s ostatními uživateli Služeb a dalšími stranami, se kterými přijdete do styku prostřednictvím Služeb. Společnost Omegle se tímto v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy zříká jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s vaším používáním Služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Omegle s vámi jako s koncovým uživatelem nemá žádný zvláštní vztah, a proto vám společnost Omegle nedluží žádnou povinnost chránit vás před jednáním jiných uživatelů nebo jiných třetích stran.

Ochrana rodičovské kontroly (například počítačový hardware, software nebo služby filtrování) je komerčně dostupná a může vám pomoci omezit přístup nezletilých k materiálům, které mohou být pro nezletilé škodlivé nebo nevhodné. Existuje řada webových stránek, které poskytují informace o těchto ochranách rodičovské kontroly, mimo jiné https://www.connectsafely.org/controls/.

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Služby mohou být jako celek nebo jejich části chráněny autorským právem, ochrannou známkou a/nebo jinými zákony Spojených států a dalších zemí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Omegle a/nebo jejích poskytovatelů licencí nebo autorizujících třetích stran. Neodstraníte, nezměníte ani nezakryjete žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách, značkách služeb nebo jiných vlastnických právech, která jsou součástí Služeb nebo jsou k nim připojena. Všechny ochranné známky, značky služeb, loga, obchodní názvy, obchodní oděv a jakékoli jiné zdrojové identifikátory společnosti Omegle používané ve Službách nebo v souvislosti s nimi (souhrnně "Marks") jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Omegle ve Spojených státech a v zahraničí. Ochranné známky, značky služeb, loga, obchodní názvy a jakákoli jiná vlastnická označení třetích stran používaná ve Službách nebo v souvislosti s nimi slouží pouze k identifikaci a mohou být majetkem příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky třetí strany je určeno pouze k identifikaci vlastníka ochranné známky a jeho zboží a služeb a nemá za cíl naznačovat jakékoli spojení mezi vlastníkem ochranné známky a společností Omegle.

6. PŘEVZETÍ RIZIKA A ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

Převzetí rizika. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání Služeb, včetně vaší interakce s ostatními uživateli, může být spojeno s rizikem, a přístupem ke Službám a jejich používáním se rozhodujete tato rizika dobrovolně převzít. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy přebíráte plnou odpovědnost za své používání Služeb, včetně interakcí s ostatními uživateli.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VĚDOMĚ, DOBROVOLNĚ A SVOBODNĚ PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ RIZIKA SPOJENÁ S PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TATO RIZIKA VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI NEBO NEOPATRNOSTI SPOLEČNOSTI OMEGLE, TŘETÍCH STRAN VČETNĚ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ SLUŽEB NEBO Z VAD SLUŽEB.

Žádné záruky. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY POSKYTUJE SPOLEČNOST OMEGLE SLUŽBY "TAK, JAK JSOU", "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI" A "SE VŠEMI CHYBAMI", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST OMEGLE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL (I KDYŽ JE SPOLEČNOST OMEGLE NA TAKOVÝ ÚČEL UPOZORNĚNA) A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z URČITÉHO ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST OMEGLE ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH NEBO JEJICH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, (I) ŽE SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO BUDOU PŘESNÉ, PRAVDIVÉ, ÚPLNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO BEZCHYBNÉ, (II) ŽE SLUŽBY BUDOU VŽDY DOSTUPNÉ NEBO BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, DOSTUPNÉ, VČASNÉ A BUDOU REAGOVAT, NEBO BEZPEČNÉ, (III) ŽE JAKÉKOLI CHYBY NEBO ZÁVADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE SLUŽBY NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY, ČERVY, TROJSKÉ KONĚ NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ VLASTNOSTI, (IV) PŘESNOST, SPOLEHLIVOST, VČASNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU DOSTUPNÉHO VE SLUŽBÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, (V) JAKOUKOLI PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍHO STYKU NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO (VI) ŽE JAKÝKOLI OBSAH POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEPORUŠUJE AUTORSKÁ PRÁVA. ŽÁDNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ OMEGLE NEBO JEJÍMI ZAMĚSTNANCI ČI ZÁSTUPCI NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk, takže některá z výše uvedených omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Ostatní uživatelé služeb. SPOLEČNOST OMEGLE NEMÁ ŽÁDNOU KONTROLU NAD CHOVÁNÍM, JEDNÁNÍM NEBO OPOMENUTÍM OSTATNÍCH UŽIVATELŮ SLUŽEB, NEPOSKYTUJE A TÍMTO SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK NEBO GARANCÍ. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE OBRACET VÝHRADNĚ NA OSTATNÍ UŽIVATELE, A NIKOLI NA SPOLEČNOST OMEGLE, POKUD JDE O JAKÉKOLI NÁROKY NEBO DŮVODY K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ NEBO CHOVÁNÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ SLUŽEB NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST OMEGLE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ŠKODU NEBO ÚJMU VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ, CHOVÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO UŽIVATELE SLUŽEB.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Omezení odpovědnosti společnosti Omegle. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NESETE VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. SPOLEČNOST OMEGLE ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA VYTVÁŘENÍ, PRODUKCI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NENESE VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, PŘERUŠENÍ SLUŽBY, POŠKOZENÍ POČÍTAČE NEBO SELHÁNÍ SYSTÉMU NEBO NÁKLADŮ NA NÁHRADNÍ PRODUKTY NEBO SLUŽBY, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZA OSOBNÍ NEBO TĚLESNÉ ZRANĚNÍ NEBO CITOVÉ STRÁDÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S (I) TĚMITO PODMÍNKAMI, (II) POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ŠKOD ZPŮSOBENÝCH SPOLÉHÁNÍM NA, NEBO JAKÝMKOLI ZPOŽDĚNÍM, NEPŘESNOSTMI, CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍM VE SLUŽBÁCH, AŤ UŽ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OMEGLE NEBO TŘETÍMI STRANAMI, (III) POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBY Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO (IV) VAŠÍ KOMUNIKACÍ, INTERAKCÍ NEBO JEDNÁNÍM S OSTATNÍMI UŽIVATELI SLUŽEB NEBO JEJICH CHOVÁNÍM, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST OMEGLE BYLA NEBO NEBYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZJISTÍ, ŽE OMEZENÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY UVEDENÝ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NESPLNIL SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI OMEGLE VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI NEBO S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBY (MIMO JINÉ VČETNĚ VAŠÍ INTERAKCE S OSTATNÍMI UŽIVATELI SLUŽEB) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ STO AMERICKÝCH DOLARŮ (U.S. $100.00).

Výše uvedená omezení náhrady škody jsou základními prvky smlouvy mezi společností Omegle a vámi. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže některá z výše uvedených omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Žádná odpovědnost za akce, které nejsou prováděny společností Omegle. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST OMEGLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, OBECNÉ, ZVLÁŠTNÍ, KOMPENZAČNÍ, NÁSLEDNÉ A/NEBO NÁHODNÉ, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S CHOVÁNÍM, JEDNÁNÍM NEBO OPOMENUTÍM VÁS NEBO JAKÉKOLI JINÉ TŘETÍ STRANY, VČETNĚ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ SLUŽEB, V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚJMY NA ZDRAVÍ, CITOVÉHO STRÁDÁNÍ A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže některá z výše uvedených omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

8. ODŠKODNĚNÍ

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že společnost Omegle a její přidružené a dceřiné společnosti a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce zprostíte odpovědnosti za jakékoli nároky, závazky, škody, ztráty a výdaje, mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a účetnictví, vzniklé v důsledku nebo v jakékoli souvislosti s (i) vaším porušením nebo údajným porušením těchto Podmínek nebo jiných platných zásad společnosti Omegle (mimo jiné včetně Pokynů nebo Pravidel), (ii) vaším používáním Služeb jinak, než jak je povoleno těmito Podmínkami, Pokyny nebo Pravidly, (iii) vaší interakcí s ostatními uživateli Služeb, mimo jiné včetně jakýchkoli zranění, ztrát nebo škod (ať už kompenzačních, přímých, náhodných, následných nebo jiných) jakéhokoli druhu vzniklých v souvislosti s vaší interakcí nebo v jejím důsledku, (iv) jakýchkoli informací nebo materiálů, které odešlete prostřednictvím Služeb, nebo (v) vašeho porušení nebo údajného porušení jakýchkoli zákonů, předpisů nebo práv třetích stran (vše výše uvedené, dále jen "Nároky"). Společnost Omegle může převzít výhradní kontrolu nad obhajobou jakýchkoli Nároků (což vás nezbavuje povinnosti odškodnit společnost Omegle) a vy souhlasíte, že v takovém případě budete se společností Omegle plně spolupracovat. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Omegle nesmíte žádné Nároky urovnávat.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ: ROZHODČÍ SMLOUVA

Pozorně si přečtěte následující část 9, protože se týká vašich práv.

9.1 Dohoda o rozhodčím řízení a načasování nároků

VY A SPOLEČNOST OMEGLE SE VZÁJEMNĚ DOHODLI, ŽE JAKÝKOLI SPOR, NÁROK NEBO ROZPOR VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO JEJICH POUŽITELNOSTÍ, PORUŠENÍM, UKONČENÍM, PLATNOSTÍ, VYMÁHÁNÍM NEBO VÝKLADEM NEBO S PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁKONA, NAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKY, DELIKTU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PODVODU, ZKRESLENÉHO PROHLÁŠENÍ, PODVODNÉHO NAVÁDĚNÍ NEBO NEDBALOSTI) NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ NEBO SPRAVEDLIVÉ TEORIE (SOUHRNNĚ "DISPUTE") BUDOU ŘEŠENY ZÁVAZNÝM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM ("ROZHODČÍ ŘÍZENÍ").ROZHODČÍ SMLOUVA"). ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ZNAMENÁ, ŽE SPOR BUDE ŘEŠIT NEUTRÁLNÍ ROZHODCE, NIKOLI SOUD NEBO POROTA. ROZHODCE ROZHODNE O VŠECH PRAHOVÝCH OTÁZKÁCH, MIMO JINÉ O OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE VYMAHATELNOSTI, ODVOLATELNOSTI NEBO PLATNOSTI TÉTO ROZHODČÍ SMLOUVY A O TOM, ZDA NĚKTERÁ ZE STRAN NENÍ OPRÁVNĚNA UPLATŇOVAT SVŮJ NÁROK (SVÉ NÁROKY).

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BEZ OHLEDU NA JAKÝKOLI ZÁKON NEBO JINÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS MUSÍ BÝT JAKÝKOLI NÁROK NEBO DŮVOD ŽALOBY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO SOUVISEJÍCÍ S NIMI NEBO S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB PODÁN DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU TAKOVÉHO NÁROKU NEBO DŮVODU ŽALOBY, JINAK BUDE NAVŽDY PROMLČEN.

9.2 Výjimky z rozhodčí smlouvy

Bez ohledu na rozhodčí smlouvu vy i společnost Omegle souhlasíte s tím, že (i) jakýkoli spor, který může být zahájen u soudu pro drobné nároky, může být zahájen u příslušného soudu pro drobné nároky, (ii) vy nebo společnost Omegle se můžete u příslušného soudu domáhat soudního zákazu porušování nebo jiného zneužívání práv duševního vlastnictví jedné ze stran (mimo jiné včetně porušování jakýchkoli omezení používání dat obsažených v těchto podmínkách nebo jiného zneužívání služeb) nebo na základě jiných závažných okolností (např, bezprostřední nebezpečí nebo spáchání trestného činu, hackerský útok, kybernetický útok).

9.3 Předrozhodčí oznámení a jednání v dobré víře

Před zahájením rozhodčího řízení souhlasíte s tím, že společnosti Omegle zašlete oznámení o sporu, které bude obsahovat stručný písemný popis sporu, požadovanou úlevu a vaše kontaktní údaje. Takové oznámení musíte společnosti Omegle zaslat e-mailem na adresu [email protected], v jehož předmětu uveďte "Omegle-Disputes", a americkou poštou na adresu Omegle.com, LLC, c/o Northwest Registered Agent LLC, 7901 4th St. N., Suite 300, St Petersburg, FL 33702. Strany se dohodly, že vynaloží veškeré úsilí k vyřešení jakéhokoli sporu, který podléhá oznámení vyžadovanému podle tohoto oddílu, neformálním jednáním, přičemž jednání v dobré víře je podmínkou pro to, aby kterákoli ze stran zahájila soudní nebo rozhodčí řízení v souladu s těmito podmínkami. Pokud se po snaze o vyjednávání v dobré víře jedna ze stran domnívá, že Spor nebyl a nemůže být vyřešen neformální cestou, strana, která má v úmyslu zahájit rozhodčí řízení, souhlasí s tím, že o tom před zahájením rozhodčího řízení uvědomí druhou stranu prostřednictvím e-mailu.

9.4 Rozhodčí řízení

Pokud se nám nepodaří spor vyřešit neformálním jednáním, bude spor řešen pouze závazným rozhodčím řízením vedeným společností JAMS podle jejích aktuálních a platných pravidel a postupů ("Pravidla JAMS"), které jsou umístěny na adrese www.jamsadr.com, a pravidla uvedená v těchto podmínkách. Pokud dojde k rozporu mezi pravidly JAMS a pravidly uvedenými v těchto Podmínkách, platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách.

Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině jedním rozhodcem vybraným v souladu s pravidly JAMS a tato pravidla upravují úhradu všech poplatků za podání, správu a rozhodce, pokud tato rozhodčí smlouva výslovně nestanoví jinak. V případě rezidentů USA bude rozhodčí řízení vedeno ve státě USA, ve kterém máte bydliště (s výhradou možnosti kterékoli ze stran dostavit se k osobnímu slyšení telefonicky nebo jiným způsobem na dálku, jak je uvedeno níže). V případě rezidentů mimo Spojené státy bude rozhodčí řízení vedeno v Portlandu ve státě Oregon. Pokud je hodnota požadovaného odškodnění $25 000 USA nebo nižší, bude rozhodčí řízení vedeno výhradně na základě písemných podání; kterákoli ze stran však může požádat o vedení rozhodčího řízení telefonicky nebo jinými prostředky na dálku nebo o osobní slyšení, přičemž tato žádost podléhá rozhodnutí rozhodce. Účast na osobním slyšení může být zajištěna telefonicky nebo jinými prostředky na dálku vámi a/nebo námi, pokud rozhodce po vyslechnutí stran k dané otázce nepožaduje jinak. S ohledem na to, že rozhodčí řízení má být rychlým a hospodárným procesem, může kterákoli ze stran podat návrh na zúžení sporných otázek nebo nároků. S výhradou výjimek a zřeknutí se práv uvedených v těchto podmínkách může rozhodce přiznat jakoukoli individuální úlevu nebo individuální opravné prostředky, které jsou povoleny platnými právními předpisy. Rozhodčí nález musí být vydán písemně, ale nemusí obsahovat odůvodnění, pokud o to strana nepožádá nebo pokud to nevyžadují příslušná pravidla JAMS. Rozhodnutí rozhodce je konečné a může být vykonáno u jakéhokoli příslušného soudu. Každá strana hradí své vlastní odměny a náklady na právní zastoupení, ledaže by existovalo příslušné zákonné ustanovení, které vyžaduje, aby byly odměny a náklady na právní zastoupení uhrazeny straně, která zvítězila; v takovém případě se odměna pro právní zastoupení strany, která zvítězila, určí podle platných právních předpisů.

Veškeré spory se řídí federálním zákonem o arbitráži, platnými federálními zákony a zákony státu Oregon bez ohledu na kolizní normy.

9.5 Žádné hromadné žaloby nebo reprezentativní řízení

VY A SPOLEČNOST OMEGLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM KAŽDÝ Z NÁS VZDÁVÁ PRÁVA ÚČASTNIT SE JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI ÚDAJNÉM HROMADNÉM SOUDNÍM SPORU, HROMADNÉ ARBITRÁŽI, SOUKROMÉ ŽALOBĚ GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA NEBO JINÉM ZASTUPITELSKÉM ŘÍZENÍ VE VŠECH SPORECH. VY A SPOLEČNOST OMEGLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE NEBUDE KONAT ŽÁDNÁ SKUPINOVÁ ARBITRÁŽ ANI ARBITRÁŽ, V NÍŽ SE JEDNOTLIVEC POKOUŠÍ VYŘEŠIT SPOR JAKO ZÁSTUPCE JINÉHO JEDNOTLIVCE NEBO SKUPINY JEDNOTLIVCŮ. DÁLE VY A SPOLEČNOST OMEGLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOR NEMŮŽE BÝT VEDEN JAKO HROMADNÁ NEBO JINÁ REPREZENTATIVNÍ ŽALOBA, AŤ UŽ V RÁMCI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO MIMO NĚJ, NEBO JMÉNEM JINÉHO JEDNOTLIVCE NEBO SKUPINY JEDNOTLIVCŮ.

Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby obsažené v tomto oddíle 9.5 shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, bude celá tato rozhodčí smlouva nevymahatelná a spor bude rozhodovat soud ve státě Oregon, okres Multnomah, nebo okresní soud Spojených států amerických pro Oregon, a strany se neodvolatelně podřizují výlučné jurisdikci těchto soudů.

9.6 Zřeknutí se soudního řízení před porotou

VY A SPOLEČNOST OMEGLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE KAŽDÝ Z NÁS VZDÁVÁ PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU V PŘÍPADĚ VŠECH SPORŮ, KTERÉ LZE ŘEŠIT V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, A V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI SPORU, KTERÝ BUDE ŘEŠEN SOUDEM NAMÍSTO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ, JAK JE STANOVENO V TOMTO DOKUMENTU.

9.7 Oddělitelnost

S výjimkou případů uvedených v oddíle 9.5 se v případě, že je některá část této rozhodčí dohody považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, takové ustanovení oddělí a zbývající část rozhodčí dohody zůstane plně platná a účinná. Pokud rozhodce určí, že tento oddíl 9 je nevymahatelný, neplatný nebo byl zrušen, pokud jde o jakýkoli nárok (nároky), pak spor ohledně takového nároku (nároků) rozhodnou soudy ve státě Oregon, okres Multnomah, nebo okresní soud Spojených států amerických pro Oregon, a strany se neodvolatelně podřizují výlučné pravomoci těchto soudů.

10. DOBA PLATNOSTI, UKONČENÍ A PŘEŽITÍ

Tato smlouva zůstává v plné platnosti a účinnosti, dokud používáte služby v souladu s těmito podmínkami a dalšími platnými pravidly. Společnost Omegle může tuto smlouvu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit, pokud se domníváme, že jste porušili tuto smlouvu nebo Pravidla komunity, mimo jiné používáním Služeb pro neosobní účely, zapojením do zakázaných činností a jakýmkoli porušením vašich prohlášení a záruk. Všechna ustanovení této Smlouvy, která by ze své podstaty měla zůstat v platnosti i po ukončení, včetně mimo jiné ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, dohody o převzetí rizika, zproštění nároků, odškodnění, omezení odpovědnosti a řešení sporů, zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy.

11. VŠEOBECNÉ

11.1 Oznámení o ochraně osobních údajů a dotazy orgánů činných v trestním řízení

Společnost Omegle dodržuje zásady ochrany osobních údajů, které popisují shromažďování, uchovávání a používání informací souvisejících s používáním služeb. Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí této smlouvy, naleznete v odkazu, zde.

Povinnosti společnosti Omegle podléhají platným zákonům a právním procesům. Společnost Omegle proto dodržuje platné právní postupy (např. soudní příkaz, příkaz k prohlídce, předvolání nebo podobné právní postupy) vydané v souladu s platnými zákony orgány činnými v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení mohou zasílat žádosti o informace a právní procesy registrovanému zástupci společnosti Omegle na následující adresu:

Omegle.com, LLC
c/o Northwest Registered Agent LLC
7901 4th St. N., Suite 300
St. Petersburg, FL 33702

Orgány činné v trestním řízení mohou také zasílat žádosti o informace a právní postupy z oficiální e-mailové adresy vydané vládou (např. [email protected]) společnosti Omegle na adresu [email protected], kde v předmětu uvedou "Omegle-LEO". Na tuto e-mailovou adresu by neměly být zasílány žádosti, které se netýkají vymáhání práva. Společnost Omegle nebude reagovat na korespondenci zaslanou na tuto e-mailovou adresu úředníky, kteří nejsou orgány činnými v trestním řízení. Vezměte prosím na vědomí, že e-mailová adresa pro žádosti o vymáhání práva je uvedena pouze pro pohodlí a nezbavuje Omegle jakýchkoli námitek, včetně nedostatku jurisdikce nebo řádného doručení.

11.2 Zpětná vazba

Vítáme a vyzýváme vás, abyste nám poskytovali zpětnou vazbu, připomínky a návrhy na zlepšení Služeb (dále jen "Zpětná vazba"). Zpětnou vazbu můžete zaslat e-mailem na adresu [email protected], přičemž v předmětu zprávy uveďte "Omegle-Feedback". Jakákoli Zpětná vazba, kterou nám zašlete, bude považována za nedůvěrnou a nechráněnou pro vás. Tím, že nám zašlete Zpětnou vazbu, nám udělujete nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, neodvolatelnou, sublicencovatelnou, trvalou licenci k používání a zveřejňování těchto nápadů a materiálů pro jakýkoli účel, aniž byste za to museli dostat náhradu.

11.3 Odkazy a služby třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, podniky, zdroje a inzerenty a jiné stránky mohou odkazovat na služby. Kliknutím na odkaz budete přesměrováni ze Služeb na stránky nebo služby třetích stran. Společnost Omegle neodpovídá za zkoumání nebo hodnocení zboží, služeb nebo nabídek třetích stran ani obsahu jejich webových stránek nebo reklam a neručí za ně. Společnost Omegle proto nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, činnosti, produkty, služby, postupy, dostupnost nebo obsah těchto třetích stran. Veškeré obavy týkající se jiných stránek a služeb byste měli směřovat na jejich provozovatele.

11.4 Zadání

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Omegle nesmíte tuto smlouvu a svá práva a povinnosti z ní vyplývající postoupit, převést ani delegovat. Společnost Omegle může bez omezení postoupit, převést nebo delegovat tuto smlouvu a jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající, a to podle vlastního uvážení.

11.5 Změny Služeb nebo Podmínek

Společnost Omegle si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit, upravit, pozastavit nebo dočasně či trvale ukončit služby a jejich části, aniž by vás o tom informovala. Společnost Omegle nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě či subjektu za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení Služeb nebo jakékoli jejich části.

Společnost Omegle si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit (s platností do budoucna) v souladu s tímto ustanovením. Proto byste měli tyto Podmínky pravidelně kontrolovat. Pokud provedeme změny těchto Podmínek, zveřejníme revidované Podmínky ve Službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Podmínek. Pokud tuto smlouvu neukončíte před datem, kdy revidované Podmínky vstoupí v platnost, bude váš další přístup ke Službám nebo jejich používání znamenat souhlas s revidovanými Podmínkami.

Na některé služby se mohou vztahovat zvláštní podmínky nebo pravidla. Takové podmínky jsou doplňkem těchto Podmínek. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi těmito Podmínkami, naším Oznámením o ochraně osobních údajů a jakýmikoli pravidly, omezeními, lhůtami a/nebo podmínkami, které mohou být sděleny uživatelům Služeb, určí společnost Omegle podle svého uvážení, která pravidla, omezení, lhůty a/nebo podmínky jsou rozhodující a mají přednost, a vy se výslovně vzdáváte jakéhokoli práva na napadení nebo zpochybnění takového určení.

11.6 Žádní příjemci z řad třetích stran

Tato smlouva nezakládá a nemá zakládat žádná práva nebo opravné prostředky pro jiné osoby než strany této smlouvy.

11.7 Zákaz vzdání se práva a oddělitelnost

Pokud společnost Omegle neprosadí některé ustanovení této smlouvy, neznamená to, že se vzdává práva na pozdější prosazení tohoto ustanovení nebo na prosazení jakéhokoli jiného ustanovení. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě není uplatněním jakéhokoli opravného prostředku podle této smlouvy kteroukoli ze stran dotčeno uplatnění jiných opravných prostředků podle této smlouvy nebo jinak povolených podle zákona.

S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě, pokud bude některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno nevymahatelným, bude takové ustanovení změněno pouze v rozsahu nezbytném pro jeho vymahatelnost a takové rozhodnutí nebude mít vliv na vymahatelnost takového ustanovení za jiných okolností nebo na ostatní ustanovení této smlouvy za všech okolností.

11.8 Rozhodné právo a místo konání

Tyto podmínky budou vykládány v souladu se zákony státu Oregon a Spojených států amerických bez ohledu na kolizní ustanovení. Soudní řízení (kromě řízení o drobných nárocích), která jsou z rozhodčí smlouvy vyloučena v oddíle 9, musí být zahájena u státních nebo federálních soudů se sídlem v Portlandu ve státě Oregon, pokud se oba nedohodneme na jiném místě. Vy i my souhlasíme s místem konání a osobní příslušností v Portlandu ve státě Oregon.

11.9 Úplná dohoda

S výjimkou případů, kdy může být doplněna dalšími podmínkami, zásadami, pokyny nebo standardy, jak je stanoveno v této smlouvě, představuje tato smlouva úplnou dohodu mezi společností Omegle a vámi týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání nebo dohody mezi společností Omegle a vámi týkající se přístupu ke službám a jejich používání.

Vítejte v Omegle! Naši aplikaci Omegle si můžete nainstalovat zde:

Instalace
×